Bachelor Medienmanagement

1. Modulbeschreibungen Studiengang Medienmanagement

2. Studien- und Prüfungsordnung Studiengang Medienmanagment

3. Studienplan Bachelor Medienmanagement

Studienplan Bachelor Medienmanagement SS 2024

4. Ausbildungsplan Praxisphase Bachelor Medienmanagement

Ausbildungsplan Praxisphase